Admiralty and marithime jurisdictionnoun
1.
(ច្បាប់) យុតា្តធិការនាវាកិច្ចនិងនាវាចរណ៍សមុទ្រ (ព.ស​)
Example: Broad jurisdiction over all actions related to events which occur at sea, including activities of commerce and navigation, injuries and damages upon the sea and all maritime contracts and torts.
ឧទាហរណ៍៖ យុត្តាធិការទូលំទូលាយលើបណឹ្តងទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការ​ណ៍ដែលកើតមាននៅឯសមុទ្រដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម​និងនាវាចរណ៍, ទាំងការរងរបួស, ការខូចខាតនៅឯសមុទ្រ​និងកិច្ចសន្យា​នៃនាវាចរណ៍តាមសមុទ្រព្រមទាំងកំហុសស៉ីវិលផ្សេងៗផង ។