Fairnoun
1.
ផ្សារណាត់ធំ, ទីដែលទិញធំៗ, កិច្ចសន្យាទិញលក់ធំៗ, សន្យាដ៏ធំ
2.
(បច្ចេកទេស) ផ្សារណាត់, ត្រឹមត្រូវ
adjective
1.
សម, គួរសម, ស្អាត, យុត្តិធម៌, ស្មើគ្នា
2.
Fair (weather) ដែលស្រឡះ
3.
Fair (health) ដែលមិនល្អមិនអាក្រក់
4.
Fair (decision) ដែលត្រឹមត្រូវ
5.
~ (to somebody) (just, impartial, according to the rules, blond, beautiful, of moderately good size, unblemished, easy to read, clear) ដែលល្អ, ថ្លែថ្នូរ, ដែលខ្លាំង, ដែលពិតជា, ដែលភក្ដី, ដែលល្អបង្គួរ, ដែលល្មម, ដែលគ្រាន់បើ, ដែលល្អគ្រប់គ្រាន់, ដោយថ្នាក់ថ្នម, ឬសន្សឹមៗ, ដោយអនុគ្រោះ, យ៉ាងល្មម, បង្គួរ, ដែលទ្រាំទ្របាន, ដែលល្មមប្រើបាន
Example: She deserves a fair trial.
adverb
1.
ត្រឹមត្រូវ
 • by fair means
  - ដោយវិធីយុត្ដិធម៌
 • county fair
  - បុណ្យតាំងផលិតកម្ម
 • excess fair
  - ថ្លៃឈ្នួលលើស
 • Fair comment
  - ការអត្ថាធិប្បាយដោយត្រឹមត្រូវ
  - ការអត្ថាធិប្បាយដោយស្មោះ
 • fair complexion
  - ស្បែកស
 • fair copy
  - ឯកសារដែលគ្មានខុស​ឬការលុប
  - ចម្លងស្របច្បាប់
  - អត្ថបទត្រូវឥតខ្ចោះ
 • fair dealing
  - ជំនួញស្របច្បាប់
  - ការប្រព្រឹត្តិដោយសមរម្យ
  - ការរកស៊ីដោយត្រឹមត្រូវ
 • fair decision
  - ការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ
 • fair election
  - ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវ
 • fair health
  - សុខភាពមិនល្អមិនអាក្រក់
 • Fair Hearing
  - សវនការ​ដោយយុតិ្តធម៌
  - សវនការដោយយុត្តិធម៌
 • fair play
  - យុត្តិធម៌សេចក្តីសុចរិត
  - ការអនុលោមតាមច្បាប់, ការលេងដោយស្មោះ (មិនបន្លំ)
 • fair price
  - ថ្លៃសមស្រប
  - ថ្លៃសមរម្យ
  - តម្លៃត្រឹមត្រូវ, តម្លៃសមរម្យ, តម្លៃគួរសម
 • fair sex
  - សមូហស្ត្រីភេទ
 • fair shake
  - ភ័ព្ធសំណាងស្មើ
 • fair trade
  - ការលក់ដូរ (ត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យា)
  - ពាណិជ្ជកម្មសេរី
  - ពាណិជ្ជកម្មស្មើភាព
 • fair trading
  - ការធ្វើជំនួញស្មើភាព, ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌
  - ការរកស៊ីដោយត្រឹមត្រូវ ពាណិជ្ជកម្មមិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់ប្រទេសជាសមាជិក
 • fair trial
  - ការជម្រះក្តីដោយយុតិ្តធម៍
  - ការជំនុំជម្រះដោយយុតិ្តធម៌
 • Fair use doctrine
  - សិទិ្ធប្រើប្រាស់អត្ថបទដែលរក្សាសិទ្ធិ
  - សិទ្ធិប្រើប្រាស់អត្ថបទដែលរក្សាសិទ្ធិ
 • fair value
  - តម្លៃយុតិ្តធម៌
 • fair wage
  - បៀវត្សរ៍សមស្រប
  - បៀរត្សរ៍សមរម្យ
 • fair wear and tear
  - ការខូចខាតនិងសដេករឹលធម្មតា
  - ការខូចខាត​ដែលអាច​ទទួលយកបានបណ្តាលពីការប្រើជាធម្មតា
 • fair weather
  - អាកាសធាតុស្រឡះ
 • free and fair election
  - ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
  - ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុតិ្តធម៌
 • laisser fair
  - សេរីភាពក្នុងអាជីវកម្ម
 • laissez fair
  - ភាពមិនជៀតជ្រែកក្នុងអាជីវកម្ម
 • Office of Fair Trading
  - ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវ (ក្រសួងនៅអង់គេ្លសសម្រាប់គាំពារផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់និង​ទប់ទល់នូវ​អាជីវកម្មខុសច្បាប់)
  - ការិយាល័យការពារប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ (ទល់នឹងការជួញដូរមិនត្រឹមត្រូវ)
 • trade fair
  - ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម
 • true and fair view
  - របាយការណ៍ពិតនិងត្រឹមត្រូវ
ENGLISH MEANING
noun
1.
Fairness, beauty.
2.
A fair woman; a sweetheart.
3.
Good fortune; good luck.
4.
A gathering of buyers and sellers, assembled at a particular place with their merchandise at a stated or regular season, or by special appointment, for trade.
5.
A festival, and sale of fancy articles. erc., usually for some charitable object; as, a Grand Army fair.
6.
A competitive exhibition of wares, farm products, etc., not primarily for purposes of sale; as, the Mechanics' fair; an agricultural fair.
adjective
1.
Free from spots, specks, dirt, or imperfection; unblemished; clean; pure.
2.
Pleasing to the eye; handsome; beautiful.
3.
Without a dark hue; light; clear; as, a fair skin.
4.
Not overcast; cloudless; clear; pleasant; propitious; favorable; -- said of the sky, weather, or wind, etc.; as, a fair sky; a fair day.
5.
Free from obstacles or hindrances; unobstructed; unincumbered; open; direct; -- said of a road, passage, etc.; as, a fair mark; in fair sight; a fair view.
6.
Without sudden change of direction or curvature; smooth; fowing; -- said of the figure of a vessel, and of surfaces, water lines, and other lines.
7.
Characterized by frankness, honesty, impartiality, or candor; open; upright; free from suspicion or bias; equitable; just; -- said of persons, character, or conduct; as, a fair man; fair dealing; a fair statement.
8.
Pleasing; favorable; inspiring hope and confidence; -- said of words, promises, etc.
9.
Distinct; legible; as, fair handwriting.
10.
Free from any marked characteristic; average; middling; as, a fair specimen.
verb
1.
(TRANSITIVE) To make fair or beautiful.
2.
(TRANSITIVE) To make smooth and flowing, as a vessel's lines.
adverb
1.
Clearly; openly; frankly; civilly; honestly; favorably; auspiciously; agreeably.
1.
bright, clear, light
2.
attractive, blond, comely, lovely
3.
equitable, honest, impartial, just, reasonable, unbiased
4.
average, mediocre, passable
1.
foul, ugly
2.
dishonourable, fraudulent, partial
3.
e