Fair wear and tearnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការខូចខាតនិងសដេករឹលធម្មតា
2.
(រដ្ឋាភិបាល) ការខូចខាត​ដែលអាច​ទទួលយកបានបណ្តាលពីការប្រើជាធម្មតា