Admiralty and maritime jurisdictionnoun
1.
(ច្បាប់) យុត្តាធិការនាវាកិច្ចនិងនាវាចរណ៍សមុទ្រ (ព.ស)
Example: Broad jurisdiction over all action related to events which occur at sea, including activities of commerce and navigation, injuries and damages upon the sea and all maritime contracts and torts.
ឧទាហរណ៍៖ យុត្តាធិការទូលំទូលាយលើបណ្តឹងទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅឯសមុទ្រដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពានិជ្ជកមុ្ម​និងនាវាចរណ៍, ទាំងការរងរបួស ឬការខូចខាតនៅ​ឯសមុទ្រនិងកិច្ចសន្យានៃនាវាចរណ៍តាមសមុទ្រព្រមទាំងកំហុសុវិលផ្សេងៗផង ។