VigorouslyRelated forms — noun: vigorousness — adjective: vigorous — adverb: vigorously