TyrannizerRelated forms — noun: tyrannizer — verb: tyrannize — adverb: tyrannizingly