RecordedPast or Past Participle form of: record
  • recorded delivery
    - សេវាប្រៃសណីយ៍ដែលអ្នកទទួលចុះហត្ថលេខាថាបានទទួល
    - ការប្រគល់សំបុត្រដែលត្រូវគេចុំហត្ថលេខាជំនួស