Waste1.
(ច្បាប់) មធ្យោបាយផ្គុំសំឡេងឆ្នោត (ព.ស)
Example: Abuse or destruction of property in one's rightful possession, but belonging to someone else, or in which someone else has certain rights.
ឧទាហរណ៍៖ ការបំពាន​ឬការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ្តដែលស្ថិតក្នុងការកាន់កាប់តាមសិទិ្ធពេញលេញរបស់មនុស្សណាម្នាក់ ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិ្តនោះជាកម្មសិទិ្ធរបស់អ្នកផ្សេងទៀត ឬអ្នកផ្សេងទៀតនោះមានសិទិ្ធខ្លះក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិ្តនោះ ។
noun
1.
(បច្ចេកទេស) វត្ថុដែលគេលែងត្រូវការ, ភាពចុះខ្សោយ ឬស្គមទៅ
2.
(a squandering as of money, time, etc., a failure to take advantage, a gradual loss or decrease by use, useless, of discarded material) haste makes waste ការខូចប្រយោជន៍, throw away the waste សំណល់, វការ, go to waste ចោលទទេ
Example: An area of waste ground.
3.
(FIGURATIVE) ការខូច, ការខូចតម្លៃ, ការស្រក, ធ្វើអោយខ្សោយ, បំផ្លាញតិចម្ដងៗ
adjective
1.
(FIGURATIVE) ដែលគ្មានគេថែទាំ, ដែលបាត់, ដែលមើលមិនឃើញ, ដែលឆ្ងាយដាច់ស្រយាល, ដែលអស់សង្ឃឹម, ដែលវិនាស
2.
(No longer of use, excreted from the body as faces or urine, uncultivated or uninhabited) ដែលគ្មានដាំដំណាំ
Example: Waste of time, of money, Waste pipe, etc., Waste materials, waste water, Waste money on, Waste words, paper, space on useless discussion, Wasted opportunities, hours.
verbpast tense: wasted ; past participle: wasted ; present participle: wasting ;
1.
(TRANSITIVE) (to use extravagantly or needlessly or without an adequate result, to fail to use (an opportunity), to make or become gradually weaker, (slang) to kill) ធ្វើអោយវិនាស, ធ្វើអោយឈីចាប់, ឃើញថាស្គម, ប្រើ (ធ្វើអោយខូច​ឬសឹក) / ផ្សឹក, ពង្រឹល waste a country បំផ្លាញ, ឱ្យអន្ដរាយ, ធ្វើឱ្យខ្ទេចខ្ទី, waste money ខ្ជះខ្ជាយ, waste an opportunity មិនឆ្លៀតយកប្រយោជន៍
2.
បណ្តាលអោយចុះខ្សោយ ឬស្គមទៅ, ខ្ជះខ្ជាយ, ចំណាយឥតប្រយោជន៍, បោះបង់ (ឱកាស)
3.
(INTRANSITIVE) (to lose strength, health, flesh, etc., to be used up) waste away ចុះទន់ខ្សោយ
 • ameliorating waste
  - ការកែកុនអោយប្រសើរឡើង
 • lay something waste
  - បំផ្លាញផលដំណាំ
 • waste land
  - ដែលគ្មានដំណាំ, ដែលគ្មានមនុស្សនៅ, ដែលស្ងាត់
 • waste of monopolistic competition
  - កំហាតនៃការប្រកួតប្រជែងយកឯកធិភាព
 • waste one's breath
  - និយាយឥតប្រយោជន៍
 • waste paper
  - ដែលជាសំណល់
 • Waste paper basket
  - កន្រ្តកដាក់សម្រាម
  - កន្រ្តកក្រដាសសម្រាម
 • waste product
  - ផលិតផលសំណល់
 • waste recycling
  - ការយកសម្រាមទៅកែច្នែឡើងវិញ
 • waste way
  - ចុះខ្សោយទៅ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The act of wasting, or the state of being wasted; a squandering; needless destruction; useless consumption or expenditure; devastation; loss without equivalent gain; gradual loss or decrease, by use, wear, or decay; as, a waste of property, time, labor, words, etc.
2.
Material derived by mechanical and chemical erosion from the land, carried by streams to the sea.
adjective
1.
Desolate; devastated; stripped; bare; hence, dreary; dismal; gloomy; cheerless.
2.
Lying unused; unproductive; worthless; valueless; refuse; rejected; as, waste land; waste paper.
3.
Lost for want of occupiers or use; superfluous.
verbpast tense: wasted ; past participle: wasted ; present participle: wasting ;
1.
To bring to ruin; to devastate; to desolate; to destroy.
2.
To wear away by degrees; to impair gradually; to diminish by constant loss; to use up; to consume; to spend; to wear out.
3.
To spend unnecessarily or carelessly; to employ prodigally; to expend without valuable result; to apply to useless purposes; to lavish vainly; to squander; to cause to be lost; to destroy by scattering or injury.
4.
To damage, impair, or injure, as an estate, voluntarily, or by suffering the buildings, fences, etc., to go to decay.
5.
(INTRANSITIVE) To be diminished; to lose bulk, substance, strength, value, or the like, gradually; to be consumed; to dwindle; to grow less.
6.
(INTRANSITIVE) To procure or sustain a reduction of flesh; -- said of a jockey in preparation for a race, etc.
7.
That which is wasted or desolate; a devastated, uncultivated, or wild country; a deserted region; an unoccupied or unemployed space; a dreary void; a desert; a wilderness.
8.
That which is of no value; worthless remnants; refuse. Specifically: Remnants of cops, or other refuse resulting from the working of cotton, wool, hemp, and the like, used for wiping machinery, absorbing oil in the axle boxes of railway cars, etc.
9.
Spoil, destruction, or injury, done to houses, woods, fences, lands, etc., by a tenant for life or for years, to the prejudice of the heir, or of him in reversion or remainder.
10.
Old or abandoned workings, whether left as vacant space or filled with refuse.
1.
consume, corrode, decay, despoil, destroy, devastate, diminish, dissipate, dwindle, lavish, misuse, pillage, plunder, ravage, ruin, sack, scatter, spend, squander, strip, wear out, wither
2.
abandoned, bare, barren, bleak, deserted, desolate, devastated, extra, forlorn, forsaken, lonely, ravaged, solitary, uninhabited, useless, wild
1.
accumulate, economise
2.
attended, cultivated, fertile