With
SEE: Withe
1.
(បច្ចេកទេស) ជាមួយ, ដែលមាន, ដោយយល់ព្រមជាមួយ, ពីព្រោះតែ, ចំពោះ, ហើយនិង, ជា (បុគ្គលិក, និយោជិក), ទោះជា
preposition
1.
ជាមួយ, និង
2.
ព្រមនឹង, ដោយ, ប្រកបដោយ, ចំពោះ, មាន, ផង, តាម (ប្រាប់ទីកន្លែងដែលទៅ), ពី (ប្រាប់របៀប), ក្នុងមួយ, ខុសទំនើចិត្ដ, ឆន្ទះ, ថ្វីបើ, go with him ជាមួយនឹង, chicken with rice និង, ហើយនិង, cut it with a knife នឹង, ដោយ, a car with two seat ដែលមាន, Wisdom increases with age ទៅតាមនឹង
 • abound with
  - សម្បូរទៅដោយ, មានច្រើន
 • abscond with
  - លួចយកទៅជាមួយ, លួចរត់ទៅជាមួយ
 • accord with
  - ស៊ីគ្នា, ត្រូវគ្នា, ស្របគ្នានឹង
 • acquaint with
  - ជួយអោយដឹងឬយល់
 • adorn with
  - លំអទៅដោយ
 • affiliate with
  - ជាសាខារបស់, ទាក់ទងជាមួយ
 • afflict with
  - រំខាន, បណ្ដាលឲ្យរងទុក្ខវេទនា
 • agree with
  - ស្របយោបល់ជាមួយ, យល់ស្របជាមួយ
  - ស៊ីគ្នា, ស្របគ្នាជាមួយ
  - សមស្របចំពោះ, ត្រូវមាត់, ចំណូលចិត្ដ
 • align with
  - ធ្វើអោយស៊ីគ្នាជាមួយ, សម្របតាម
 • alternate with
  - ឆ្លាស់គ្នា
 • amalgamate with
  - បញ្ចូលគ្នា, បង្រួបបង្រួមជាមួយ
 • anesthetize with local anaesthesia
  - មិនញោចនិងថ្នាំស្ពឹកដែលគេចាក់នៅនឹងកន្លែង
 • arrange parley with somebody
  - រៀបចំធ្វើការចរចារជាមួយនរណាម្នាក់
 • assimilate with
  - រលាយចូល, ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃ
 • associate with
  - ភ្ជាប់ទាក់ទងចូលរួម, សេពគប់
 • bathed in with
  - ភ្ជោក, ត្រាំទឹក, សំដិលថ្ងៃ
 • be intimate with
  - ដែលរួមសង្វាសជាមួយនឹង
 • begin with
  - ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង, នៅពេលចាប់ផ្ដើម, ដើមដំបូង, ដំបូង, ជាបឋម
  - ដំបូង, ជាបឋម
 • belong with
  - ត្រឹមត្រូវនឹង
 • blend with
  - ចូលឡូកឡំជាមួយ
 • bombard with
  - បាញ់ផ្លោងដាក់, ទម្លាក់គ្រាប់
  - សម្រុកដាក់សំដៅរក
 • bound up with
  - ជាប់ទាក់ទិនយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
 • brim over with
  - ពោរពេញទៅ
 • broach with
  - លើកយកមកពិភាក្សា, ដាក់ឬបព្ចោញ
 • burn with anger
  - ឈួលឆេះ
 • burn with in dig nation
  - ក្រោធខឹងខ្លាំង, ខឹងណាស់
 • cackle with laughter
  - សើចក្អាកៗ, ខ្តត (មាន់ញី)
 • cash with order
  - បង់ប្រាក់ពេលបញ្ជាទិញ
 • clash with
  - ប៉ះទង្គិចជាមួយ
  - មិនស៊ីជាមួយ
  - ជាន់ពេលជាមួយ
 • class with
  - ដាក់ចូលក្នុងថ្នាក់ឬក្រុមជាមួយ
 • clean out the ear with a swab
  - ត្បារត្រចៀក
 • close with
  - ទទួលសំណើ, ចូលទៅជិត
 • coating of pills with keratin
  - ការក្លាយជាស្នែង
 • come out with
  - និយាយពីអ្វីមួយ
 • come up with
  - រកឬផ្តល់ (គំនិតដំណោះស្រាយ)
 • compare with
  - ធៀបជាមួយនឹង
 • compete with
  - ប្រកួតប្រជែង (ជាមួយ)
 • compliance with company rules
  - គោរពតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុន
 • comply with
  - ធ្វើតាម, គោរពតាម
 • concur with
  - យល់ស្រប, ព្រមព្រៀង (ជាមួយ)
 • confer with
  - ពិភាក្សា (ជាមួយ)
 • conflict with
  - ប្រឆាំងនឹង, ផ្ទុយនឹង
 • confront with
  - ប្រឈមនឹង
 • confuse with
  - ច្រឡំ
ENGLISH MEANING
Preposition
1.
To denote a close or direct relation of opposition or hostility; -- equivalent to against.
2.
With denotes or expresses some situation or relation of nearness, proximity, association, connection, or the like.
3.
To denote association in respect of situation or environment; hence, among; in the company of.
4.
To denote a connection of friendship, support, alliance, assistance, countenance, etc.; hence, on the side of.
5.
To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; -- sometimes equivalent to by.
6.
To denote association in thought, as for comparison or contrast.
7.
To denote simultaneous happening, or immediate succession or consequence.
8.
To denote having as a possession or an appendage; as, the firmament with its stars; a bride with a large fortune.