Secretary of state1.
(រដ្ឋាភិបាល) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន
2.
(US) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
noun
1.
(បច្ចេកទេស) រដ្ឋលេខាធិការ
2.
រដ្ឋលេខាធិការ, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស