Purebrednoun
1.
សត្វពូជសុទ្ធ (មិនកាត់)
adjective
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សុទ្ធ, មិនកាត់និងពូជផ្សេង
2.
(of an aninial, having ancestors of unmixed breecl) ដែលសុទ្ធ, ដែលមិនកាត់នឹងពូជផ្សេង