Privileged communication1.
(ច្បាប់) ព័ត៌មានដែលមានឯកសិទ្ធិការពារ
Example: Information which the witness may refuse to testify to because of the relationship with the person about whom the information would be given, as husband-wife, attorney-client, doctor-patient.
ឧទាហរណ៍៖ ព័ត៌មានដែលសាក្សីអាចបដិសេធពុំព្រមផ្តល់កសិណអោយដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលគេត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពីមនុស្សនោះដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធមេធាវីនិងកូនក្តីវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺជាដើម ។