Of no availidiom
1.
ឥតប្រយោជន៍
Example: I tired to win her heart, but my effort was of no avail
ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំខំយកចិត្ដនាងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្ដែការខិតខំរបស់ខ្ញុំប្រែទៅជាឥតប្រយោជន៍ទៅវិញ