Military spokesmanSame as: defense spokesman
noun
1.
(បច្ចេកទេស) អ្នកនំាពាក្យយោធា
2.
អ្នកនាំពាក្យយោធា