International monetary fundពាក្យកាត់៖ IMF,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
2.
(រដ្ឋាភិបាល) អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ