International bureau of weights and measuresពាក្យកាត់៖ IBWM,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) អង្គការអន្តរជាតិស្តីពីទម្ងន់ និង​រង្វាស់រង្វាល់