Internal bleedingnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការហូរឈាមក្នុងសារពាង្គកាយ, ការហូរឈាមនៅក្នុងពោះ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការហូរឈាមខាងក្នុងខ្លួន, ក្នុងពោះ