In court1.
(ច្បាប់) មានវត្តមានក្នុងពេលកាត់ទោស
 • A case in court
  - រឿងក្តីនៅតុលាការ
 • appearance in court
  - ការបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខតុលាការ, ការចូលខ្លួនចំពោះមុខតុលាការ
 • day in court
  - ឪកាសឡើងតុលាការសវនាការ
  - ឱកាសឡើងតុលាការ សវនាការ