Hologsraphic will1.
(ច្បាប់) មតកសាសន៍សសេរផ្ទាល់ដៃ
Example: A will entirely written, dated and signed by the testator's own hand.
ឧទាហរណ៍៖ មតកសាសន៍ម្យ៉ាងដែលសសេរ​ជាលាយលក្សអក្សរទាំងអស់ ហើយមានចុះកាលបរិចេ្ឆទ​និង​ចុះហត្ថលេខាដោយដៃអ្នកធ្វើមតកសាសន៍នោះផ្ទាល់ ។