Harshnessnoun
1.
ភាពដ៏ខ្លាំងក្លា, ភាពគ្រោតគ្រាត, ភាពរដិបរដុប, ភាពមិនល្អមើលមិនពិរោះ, សេចក្ដីតឹងតែង, អំពើត្រគោះ, ភាពតឹងតែងរ៉ឹង, សេចក្ដីទៀតទាត់ឥតល្អៀង, ប្រជា, សេចក្ដីតឹងរឹងឬប្រិតប្រៀន, អាក្រក់
ENGLISH MEANING
noun
1.
The quality or state of being harsh.