Gross domestic productពាក្យកាត់៖ GDP,
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ជឹឌីភី)
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក
2.
(បច្ចេកទេស) ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ផលទុនក្នុងស្រុកសរុប