Feesnoun
1.
ថ្លៃឈ្នួល, សោហ៊ុយ
2.
(បច្ចេកទេស) ថ្លៃ សោហ៊ុយ
 • Attorney's fees
  - ប្រាក់រង្វាន់មេធាវី
 • bank fees
  - ប្រាក់កម្រៃដែលធនាគារយកពីរសេវាអ្វីមួយ, សោហ៊ុយធនាគារ, ថ្លៃឈ្នួលធនាគារ
 • discharge fees
  - ថ្លៃរើទំនិញ
 • discharging fees
  - សោហ៊ុយរើទំនិញ