Faultfindingnoun
1.
(UNCOUNTABLE) ការចាំចាប់កំហុស
adjective
1.
ចូលចិត្ដស្ដីប្រដៅ, ដែលរិះគន់, ដែលចាប់ពិរុទ្ធ, បន្ទោស, ដែលសម្រេចការស្លាប់រស់, ចាប់កំហុស