Fatty acidnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) អាស៊ីតដែលជាសារធាតុសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយ
  • essential fatty acid
    - អាស៊ីតចាំបាច់សំរាប់ការលូតលាស់និងសុខភាព, អាស៊ីតខ្លាញ់ត្រូវការជាប្រចាំ
  • Free Fatty Acid
    - ដែលគ្មានអាស៊ីតខ្លាញ់