Direct taxation1.
(បច្ចេកទេស) ពន្ធបង់ផ្ទាល់ទៅរដ្ឋាភិបាល (ដូចជាពន្ធលើប្រាក់ចំណូល)
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ការយកពន្ធដោយផ្ទាល់
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ការយកពន្ធទ្វេដង