Deleteriousadjective
1.
~ (to somebody / something) (harmful to the body or mind, injurious) ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព, ដែលបណ្ដាលឱ្យខូចសុខភាព
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ពុល, មានការអន្តរាយ