Danger moneynoun
1.
(បច្ចេកទេស) ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលមានគ្រោះថ្នាក់, ប្រាក់ចាំណេញទៅលើការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់
2.
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលមានគ្រោះថា្នក់