Cost-benefit analysisnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការវិភាគចំណាយចំណូល (គឺការប្រៀបធៀបចំណាយចំណូលតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាដែលអាចធើ្វបានក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធាន)