Consolidated fundnoun
1.
(បច្ចេកទេស) មូលនិធិបានមកពីពន្ធដារនិងចំណូលរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត
  • Consolidated Fund Bill
    - គម្រោងច្បាប់ដំឡើងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល