Add upphrasal verb
1.
បូកបញ្ចូលទាំងអស់
2.
មានន័យ, មានហេតុផល
3.
បូកបញ្ចូលចំនួន
 • add up Figures
  - បូក, បូករួម
 • add up to
  - សរុប
  - បញ្ជាក់ប្រាប់, មានន័យថា
  - មានចំនួនស្មើនឹង
 • doesn't add up
  - ឥតសមសោះ