United nations institute for training and researchnoun
1.
(បច្ចេកទេស) វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ