United nations commission on international trade lawnoun
1.
(ច្បាប់) គណៈកម្មាធិការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ