Supply and demandnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ផ្គត់ផ្គង់, តម្រូវការ
2.
សេចក្ដីត្រូវការនិងការផ្ដល់ឱ្យ
3.
ការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ
4.
(ពាណិជ្ជកម្ម) របស់មាននិងសេចក្ដីត្រូវការ
  • elasticity of supply and demand
    - ការផ្លាស់ប្តូរនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ
  • law of supply and demand
    - ច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ
  • supply and demand curve
    - ក្រាហ្វិកដែលបង្ហាញអំពីខ្សែកោងការផ្គត់ផ្គង់ និងខ្សែកោងតម្រូវការ