Phonynoun — Plural: phonies also phoneys
1.
អ្វីៗដែលក្លែង, មនុស្សក្លែង
adjectivecomparative: phonier ; superative phoniest
1.
(INFINITIVE) ដែលក្លែង, ដែលមិនមែនទែន
2.
(បច្ចេកទេស) ក្លែង អ្វីៗដែលក្លែង