Organization of economic cooperation and developmentnoun
1.
(បច្ចេកទេស) អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ច​និង​ការអភិ​វឌ្ឍ