Net asset valueពាក្យកាត់៖ NAV,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ
  • net asset value per share
    - តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធក្នុងមួយហ៊ុន