Mortgage debenturenoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ប័ណ្ណបំណុលដែលអ្នកខ្ជីអាចសងដោយហ៊ុន
2.
លិខិតបំណុលមានដាក់របស់បញ្ជាំ, ប័ណ្ណបំណុលដែលអ្នកខ្ចីអាចសងបានដោយហ៊ុន