Mixed economy1.
សេដ្ឋកិច្តចម្រុះ (រដ្ឋ និងឯកជន)
noun
1.
(បច្ចេកទេស) សេដ្ឋកិច្ចចម្រុះ (រដ្ឋ​និងឯកជន)
  • mixed economy entity
    - អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះ (រដ្ឋនិងឯកជន)