Medical insurancenoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការធានារ៉ាប់រងខាងវេជ្ជសាស្រ្ត
2.
ការធានារ៉ាប់រងរបស់សង្គម
3.
ការធានារ៉ាប់រងលើជីវិត
4.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ធានារ៉ាបរងលើចំណាយផ្នែកសុខភាព
5.
ការធានារ៉ាប់រងខាងវេជ្ជសាស្ដ្រ