Master of artsពាក្យកាត់៖ MA,
noun
1.
នៃបរិញ្ញាទោផ្នែកមនុស្សសាស្ដ្រ
2.
(បច្ចេកទេស) អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិល្បៈ
3.
(បច្ចេកទេស) ព.ស.ក.នៃបរិញ្ញាទោផ្នែកមនុស្សសាស្រ្ត