Judgment creditor1.
(ច្បាប់) ឥណទាយកនៃសាលក្រមបំណុល (ព.ស)
Example: A person who has proven a debt in court and is entitled to use court processes to collect it.
ឧទាហរណ៍៖ ជនដែលបានបង្ហាញភស្តុតាងនៃបំណុលនៅក្នុងតុលាការហើយបានសិទ្ធិ ដើម្បីប្រើនីតិវិធីរបស់តុលាការដើម្បីប្រមូលយកបំណុលមកវិញ ។