Government and institutional accounting



noun
1.
(បច្ចេកទេស) គណនេយ្យរដ្ឋាភិបាល និងគណនេយ្យស្ថាប័ន
2.
គណនេយ្យរដ្ឋាភិបាល, គណនេយ្យស្ថាបប័ន