General appearancenoun
1.
(ច្បាប់) ការចូលខ្លួនជាធម្មតា
Example: An appearance in court made for any reason other then for the purpose of challenging the court's jurisdiction.
ឧទាហរណ៍៖ ការចូលខ្លួនចំពោះតុលាការដោយហេតុ​ផលណាមួយក្រៅពីបំណងជំទាស់នឹងសមត្ថកិច្ចតុលាការ ។
2.
(បច្ចេកទេស) ការចូលខ្លូនជាធម្មតា