Fattyadjective
1.
ដែលមានខ្លាញ់, ដែលធាត់
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ដែលមានខ្លាញ់
 • essential fatty acid
  - អាស៊ីតចាំបាច់សំរាប់ការលូតលាស់និងសុខភាព, អាស៊ីតខ្លាញ់ត្រូវការជាប្រចាំ
 • essential fatty scid
  - អាស៊ីតសំខាន់សំរាប់ការលូតលាស់ប៉ុន្តែ មិនអាចសំយោគដោយរាងកាយ និងត្រូវទទួលបានពីអាហារ
 • fatty acid
  - អាស៊ីតដែលជាសារធាតុសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយ
 • fatty degeneration
  - ការប្រមូលជាខ្លាញ់ពីក្នុងកោសិការបស់សរីរាង្គណាមួយ
 • fatty marrow
  - ខួរខ្លាញ់
 • fatty stools
  - លាមកមានខ្លាញ់
 • Free Fatty Acid
  - ដែលគ្មានអាស៊ីតខ្លាញ់
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Containing fat, or having the qualities of fat; greasy; gross; as, a fatty substance.