Day in court1.
(ច្បាប់) ឱកាសឡើងតុលាការ សវនាការ
Example: Refers broadly by the opportunity afforded a party to a lawsuit to be heard by the court.
ឧទាហរណ៍៖ សំដៅជាទូទៅថាជាឱកាសទុកអោយភាគីនៃបណ្តឹងត្រូវបានសាកសួរដោយតុលាការក្នុងសវនការ ។
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ឪកាសឡើងតុលាការសវនាការ