Change overphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) ដូរ, ប្តូរពីមួយទៅមួយទៀត
2.
(change over (from) (to)) ដូរពី......ទៅ.......ប្ដូរទៅ
  • change over round
    - ដូរគ្នារ (កន្លែង, តំណែង, មុខនាទី..), ដូរទី, ដួរកន្លែង (កីឡា)