Biliaryadjective
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) នៃទឹកប្រម៉ាត់
 • biliary attack
  - ការចេញឈាមផ្លូវប្រម៉ាត់, ឈាមប្រម៉ាត់
 • biliary cirrhosis
  - រោគក្រិនថ្លើមដោយស្ទះទឹកប្រម៉ាត់
  - រោគថ្លើម
 • biliary colic
  - ការចុកសៀតថ្លើម, ការឈឺចុកសៀតថ្លើមដោយគ្រួសថ្លើម,ការឈឺចាប់នៅពោះដែលបណ្ដាលពីមានគ្រាប់គ្រួសនៅក្នុងបំពង់ទឹកប្រម៉ាត់
  - ការចុកសៀតថ្លើម, ការឈឺចុកសៀតដោយសារគ្រួសថ្លើម, ការឈឺចាប់សៀតក្នុងពោះដែលបណ្ដាលមកពីគ្រាប់គ្រួសនៅក្នុងបំពង់ទឹកប្រម៉ាត់ឬដោយសារការរលាកនៃថង់ទឹកប្រម៉ាត់
 • biliary fistula
  - ការធ្លាយថង់ទឹកប្រម៉ាត់
  - ការធ្លាយដែលទឹកប្រម៉ាត់ចេញមកលើស្បែកពីថង់ទឹកប្រម៉ាត់
 • biliary stasis
  - ការចាល់នៃទឹកប្រម៉ាត់, ទឹកប្រម៉ាត់ចាល់
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Relating or belonging to bile; conveying bile; as, biliary acids; biliary ducts.