World health organizationពាក្យកាត់៖ WHO,
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) អង្គការសុខភាពពិភពលោក
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោក