Work in progressពាក្យកាត់៖ WIP,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) កិច្ចការកំពុងដំណើរការ, កិច្ចការមិនរួចរាល់
2.
(បច្ចេកទេស) ការងារមិនទាន់សម្រេច