United nations advance mission cambodiaពាក្យកាត់៖ UNAMIC,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) បេសកកម្មនាំមុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា